01

ICDT   2021   Distinguished Paper   award

ICDT 2021 Distinguished Paper Award
1

Author:YuanJun Hsu *, Zhenguo Lin*,Yihong Lu*, BaiXiang Han*, Weiran Cao*, Yuan-chun Wu*, Xin Zhang *

Affiliate** Shenzhen China Star Optoelectronics Semiconductor Display Technology Co. Ltd., China

Title16.9-inch Flexible AMOLED Display with High Performance Top
2

AuthorYunping Wang*, Jitong Zhou*, SiSi Wang**, Xiaoliang Zhou*, Bowen Sun*, Man Wong**, Hoi Sing Kwok**, Shengdong Zhang*, Lei Lu*

Affiliate* School of Electronic and Computer Engineering, Peking University, Shenzhen, China

** State Key Laboratory of Advanced Displays and Optoelectronics and Technologies, Dept. of Electronic & Computer Engineering, The Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong, China

TitleDevelopment of Hydrogen-Resistant Indium-Gallium-Zinc Oxide Thin-Film Transistors for Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO) Backplane


3

AuthorTsang-hong Wang*, Kai Zhang*, Chun-yang Li*, Hsin-wei Huang*, Gang Wang*, Gang-Cheng*, Ying-long Huang*, ShanChen Kao*

Affiliate* BOE Optoelectronics Technology Co.,Ltd, Chengdu, China

TitleHigh Uniformity High Color Performance AMOLED Display in Mobile Phone Application4

AuthorZong Qin*, Ruijin Qiu*, Minyi Li*, Xinyi Yu*, and Bo-Ru Yang*

Affiliate*School of Electronics and Information Technology, State Key Laboratory of Optoelectronic Materials and Technologies, Guangdong Province Key Laboratory of Display Material and Technology, Sun Yat-Sen University, Guangzhou, China

TitleEfficient pixel design and deep learning-based image retrieval for under-display cameras5

AuthorXiaoyu Zhang, Baek Hyun Kim, Krishna P. Acharya, and Alex Titov

AffiliateNanoPhotonica Inc., 747 SW 2nd Ave., Gainesville, FL 32601

Title:Lifetime Improvement of Cadmium-Free Red Quantum Dot LightEmitting Diodes with Double Electron Transporting Layer


02

ICDT   2021   Distinguished Student Paper   award

ICDT 2021 Distinguished Student Paper Award1

AuthorGuangyou Liu1, Yifan Gu1, Min Zhong1, Zhi He1, Li Wang1, Zong Qin1, Tingting Hou2,Xiong Pu2, Bo-ru Yang1,*

Affiliate:1 State Key Laboratory of Optoelectronic Materials and Technologies, Guangdong Province KeyLaboratory of Display Material and Technology, School of Electronics and InformationTechnology, Sun Yat-Sen University, Guangzhou 510275, People's Republic of China.

2 CAS Center for Excellence in Nanoscience, Beijing Key Laboratory of Micro-Nano Energy and Sensor, Beijing Institute of Nanoenergy and Nanosystems, Chinese Academy of Sciences, Beijing, China.

TitleFabricating Self-Powered E-paper on Paper Substrates and Driven by Triboelectric Nanogenerator Module2

AuthorMing-Yang Yang, Wen-Jie Hu, Zong Qin and Bo-Ru Yang*

Affiliate* State Key Laboratory of Optoelectronic Materials and Technologies, Guangdong Province Key Laboratory of Display Material and Technology, School of Electronics and Information Technology, Sun Yat-Sen University, Guangzhou 510275, People's Republic of China

TitleDual-Mode Switching Electrophoretic Displays with Thermally Reversible Gelators3

AuthorJingrui Ma1,2, Siqi Jia1,2, Xiangwei Qu1,2, Haodong Tang1,2, Bing Xu1,2, Zhenghui Wu1,2,Pai Liu1,2*, Kai Wang1,2, Xiao Wei Sun1,2**

Affiliate1Guangdong University Key Laboratory for Advanced Quantum Dot Displays and Lighting, Guangdong-Hong KongMacao Joint Laboratory for Photonic-Thermal-Electrical Energy Materials and Devices, and Department of Electrical and Electronic Engineering, Southern University of Science and Technology, Shenzhen 518055, China.2Key Laboratory of Energy Conversion and Storage Technologies (Southern University of Science and Technology), Ministry of Education, Shenzhen 518055, China.3Shenzhen Planck Innovation Technologies Co. Ltd., Shenzhen, Guangdong, China.

TitlePatterning of Quantum Dots Light-emitting Diodes Based on IGZO Films